مسیر اسلام - طریق الإسلام - Islam way

mohammad mahdi as-shahroudi

هدف - الغرض - Target

ان شاء الله الرحمن قصد دارم مباحثی در مورد شناخت اسلام ناب محمدی (ص) بیان کنم، که مخاطبین محترم به این نتیجه برسند که اسلام دین حق و تشیع مذهب حق هست. ان شاء الله الرحمن مطالبی هم در نقد مسیحیت و وهابیت و اهل سنت بیان خواهم کرد. 

نکته این که وهابیت را جدا از اهل سنت ذکر کردم این است که در حقیقت وهابیت فرقه ای است که هیچ فردی را که اعتقادی مخالف خود داشته باشد را مسلمان نمیداند، بنابرین اینان اهل سنت را هم کافر و مشرک می دانند و بسیار از علمای اهل سنت مخالفت خود با وهابیت را اعلام کرده اند.


إن شاء الله الرحمن سینعقد هنا مباحث حول معرفة الإسلام المحمدی (ص) وبیان ان الحق هو التشیع، وهنا بحوث حول المسیحیة والوهابیة ومذهب اهل السنة والجماعة، ووجه افتراق الوهابیة واهل السنة هو ان الوهابی یکفر کل من خالفه فی الاعتقاد والعمل، فعنده الشیعة والسنة کافرون بلا فرق بینهما، ولذا نری ان کثیرا من علماء السنة الفوا کتبا ردا علی الوهابیة.