مسیر اسلام - طریق الإسلام - Islam way

mohammad mahdi as-shahroudi

معرفی ـ التعارف ـ Introduction

من محمد مهدی شاهرودی طلبه حوزه علمیه قم هستم، و چند سالی هست که درس خارج را شروع کرده ام و به تدریس در حوزه علمیه قم مشغولم.


اسمی محمد مهدی الشاهرودی، ادرس وادرّس فی الحوزة العلمیة بقم المشرفة 


my name is Mohammad Mahdi As-Shahroudi. I'm "seminarist" and "cleric" in Qom city-Iran